EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
Αγροτουρισμός

Αγροτουρισμός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

11 Apr, 2022

Στόχοι του υπουργείου

– Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 
– Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού. 
– Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 
– Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 
Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β). 
 

Δικαιούχοι 
 

 1. Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.
  2. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1.
  3. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. 
   

Επιλέξιμες δαπάνες 
 

1.Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 
 

2.Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 

3.Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 
 

4.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 
 

5.Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά. 
 

6.Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 
 

7.Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. 
 
8.Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. 
 
Καθορισμός Ορίων Προυπολογισμού 
 
 

Μέγεθος επιχειρήσεων 

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 

500.000,00 Ευρώ 

7.500.000,00 Ευρώ 

Μεγάλες 

500.000,00 Ευρώ 

12.500.000,00 Ευρώ 

Ένταση ενίσχυσης 
 
 

 1. Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Καθορισμός έντασης περιφερειακών ενισχύσεων, ανά Περιφέρεια 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | Περιοχές παρέμβασης | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕΓΑΛΕΣ | ΜΕΣΑΙΕΣ | ΜΙΚΡΕΣ 
Βόρειο Αιγαίο |   Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις τουάρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης | 30% | 40% | 50% 
Κρήτη | 30% | 40% | 50% 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη | 30% | 40% | 50% 
Κεντρική Μακεδονία | 30% | 40% | 50% 
Δυτική Μακεδονία | 40% | 50% | 50% 
Ήπειρος | 30% | 55% | 50% 
Θεσσαλία | 30% | 40% | 50% 
Ιόνια Νησιά | 30% | 40% | 50%Δυτική Ελλάδα |   | 30% | 40% | 50% 
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε.Εύβοιας) | 35% | 40% | 50% 
Π.Ε. Εύβοιας | 40% | 50% | 50% 
Πελοπόννησο    (πλην    της     Π.Ε.Αρκαδίας) | 35% | 50% | 50% 
Π.Ε. Αρκαδίας | 40% | 50% | 50% 
Νότιο Αιγαίο | 30% | 40% | 50% 
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική/ Πειραιάς και νήσοι | Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις τουάρθρου 107 παράγραφος 3στοιχείο γ) της Συνθήκης | 25% | 35% | 45% 
Δυτικός τομέας Αθηνών | 15% | 25% | 35% 

 1. Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων 

 

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις 
 

 1. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. 
 1. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προκύπτει από τον πίνακα 2 και τα οριζόμενα στη υποπαράγραφο 2. 
 1. Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης προκύπτει από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3. 
 1. Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενότητας 11, τηρουμένων των προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων. 
 1. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 
 1. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες. 
 1. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και προκαταβολής ή/και ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 του ΓΑΚ καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. 
 1. Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 12.2. 
 1. Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 4. 
 1. Σε κάθε περίπτωση η σώρευση των ενισχύσεων ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης του προβλέπονται από τον ΓΑΚ με την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων της ενότητας 1 και 4.2 της παρούσας, για κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών 

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025. 
 
Περίοδος Υποβολών 

Έναρξη υποβολών: 30.05.2022 
Λήξη υποβολών: 30.09.2022 
 
 Δείτε την σχετική  Πρόσκληση ΕΔΩ 

photo https://pixabay.com/el/ 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This