EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών

16 Oct, 2022
Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Ο δίγλωσσος είναι ένας ικανός και ιδιαίτερος ομιλητής-ακροατής, ένα άτομο που έχει αναπτύξει την επικοινωνιακή του ικανότητα σε δύο γλώσσες ικανοποιητικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του.

Κύριοι τύποι διγλωσσίας με βάση την ηλικία πρώτης έκθεσης στη διγλωσσία:

– ταυτόχρονη διγλωσσία: το παιδί εκτίθεται σε δύο γλώσσες από τη γέννησή του και μαθαίνει να τις μιλά και τις δύο
– διαδοχική διγλωσσία: ο ομιλητής έχει πρώτα μάθει τη μητρική του γλώσσα και στη συνέχεια μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα
– πρώιμη διαδοχική: επαφή με τη δεύτερη γλώσσα από την ηλικία του ενός έως τα τρία έτη
– ύστερη διαδοχική: επαφή με τη δεύτερη γλώσσα από την ηλικία των τεσσάρων έως τα επτά έτη.

Οι κοινωνικές παράμετροι είναι, επίσης, σημαντικές στη δίγλωσση ανάπτυξη. Έτσι, συχνά η διγλωσσία εκτιμάται ως κάτι το θετικό και οι δύο γλώσσες έχουν αξία και ενθαρρύνονται, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εφικτή η ισοδύναμη ανάπτυξη και των δυο γλωσσών. Άλλοτε, το κοινωνικό περιβάλλον θεωρεί μόνο μία από τις δύο γλώσσες σημαντική και συνεπώς μία από τις γλώσσες του ομιλητή έχει κύρος και ενδέχεται να αναπτύσσεται σε υψηλότερο βαθμό.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δίγλωσση ανάπτυξη
Η δίγλωσση ανάπτυξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ποσότητα και ποιότητα των γλωσσικών εννοιών, η ηλικία πρώτης έκθεσης στη διγλωσσία, η τυπολογική σχέση ανάμεσα στις γλώσσες του ομιλητή, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των εκπαιδευτών, το μορφωτικό επίπεδο του κύριου εκπαιδευτή, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και ο (δι)γραμματισμός.

Προκλήσεις και οφέλη από το διγλωσσία
Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι πιο αργή στα δίγλωσσα παιδιά σε σύγκριση με τα μονόγλωσσα. Ωστόσο, όταν λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις που γνωρίζει ένα δίγλωσσο παιδί και στις δύο του γλώσσες, τότε η διαφορά αυτή εξισορροπείται. Επίσης, συχνά τα δίγλωσσα παιδιά αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τα μονόγλωσσα, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα μέσα στα φυσιολογικά όρια. Οι περισσότερες έρευνες που συγκρίνουν τις γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες μονόγλωσσων και δίγλωσσων ατόμων είτε δεν βρίσκουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες είτε παρατηρούν γνωστική υπεροχή των δίγλωσσων ομιλητών. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των δίγλωσσων ατόμων σε σύγκριση με τα μονόγλωσσα είναι η ικανότητά τους να αποδέχονται τη «διαφορετικότητα», το ενδιαφέρον τους για διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.

Το πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών/μαθητριών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο

Η συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο μέσα στην ίδια σχολική τάξη αποτελεί σημαντικό πλούτο, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν προς όφελος όλων των μαθητών. Η υιοθέτηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση παρέχει τις προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες ως πηγές εμπλουτισμού και να προωθούνται η αλληλεγγύη, οι ίσες ευκαιρίες και η δημοκρατία. Με αυτό τον τρόπο, το σχολείο προωθεί τη μάθηση και τη συμμετοχή όλων των μαθητών και καλλιεργείται ένα κλίμα αποδοχής, σεβασμού και αλληλεγγύης προς το διαφορετικό.
Σε ένα σχολείο το πολιτισμικό και γλωσσικό προφίλ των μαθητών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να ενισχύσει γνωστικές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες όλων των μαθητών. Η γνωριμία και εξοικείωση με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις γλώσσες των προσφύγων και των μεταναστών μπορεί να αμβλύνει τις κοινωνικοπολιτικές διακρίσεις, να αποδομήσει τις προκαταλήψεις και να ενισχύσει την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη δεύτερη γλώσσα

Οι γλωσσικές ανάγκες των μαθητών που μαθαίνουν μια γλώσσα ως δεύτερη/ξένη είναι οι εξής:
-Ανάπτυξη Βασικών Διαπροσωπικών Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων: ανάπτυξη λεξιλογίου και επικοινωνιακής επάρκειας
-Ανάπτυξη Γραμματικής Ικανότητας: ανάπτυξη των φωνολογικών, μορφολογικών,
συντακτικών και σημασιολογικών κανόνων που διέπουν τη δεύτερη γλώσσα
-Ανάπτυξη Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας: ανάπτυξη του γραμματισμού και του σχολικού και ακαδημαϊκού λόγου
-Διδασκαλία Λεξιλογίου

Το λεξιλόγιο και η ανάπτυξή του είναι πολύ σημαντικοί τομείς στη δίγλωσση ανάπτυξη, καθώς με το λεξιλόγιο μπορούμε να καλύψουμε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες αλλά και να εκφράσουμε συναισθήματα, να ενταχθούμε και να ανελιχθούμε στην κοινωνία, να έχουμε σχολική και ακαδημαϊκή επιτυχία κ.ά. Επομένως, όσο πιο πολύ εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο, τόσο πιο πολύ βοηθάμε στην ανάπτυξη της γραμματικής και του γραμματισμού και το αντίστροφο.

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η λεξιλογική ανάπτυξη στα δίγλωσσα παιδιά εμφανίζει αποκλίσεις από τη μονόγλωσση ανάπτυξη, με την έννοια ότι το λεξιλόγιο των δίγλωσσων παιδιών φαίνεται ότι υστερεί σε σχέση με τους μονόγλωσσους ομιλητές. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι το λεξιλόγιο που γνωρίζουν τα δίγλωσσα παιδιά/άτομα και στις δύο γλώσσες είναι συγκρίσιμο με το λεξιλόγιο των μονόγλωσσων παιδιών.
Η λεξική ανάπτυξη πραγματώνεται με δύο κυρίως τρόπους: (α) μη συνειδητά, δηλαδή μαθαίνει μια καινούρια λέξη τη στιγμή που κάνει μία άλλη δραστηριότητα (π.χ. ενώ συζητά για ένα θέμα) και (β) συνειδητά, δηλαδή όταν εστιάζει στη σημασία και τη μορφή της λέξης. Οι καλύτεροι τρόποι για να μάθουν τα παιδιά το λεξιλόγιο μίας δεύτερης γλώσσας με μη συνειδητό τρόπο είναι να επικοινωνούν με φυσικούς ομιλητές, να περνούν χρόνο σε μια χώρα όπου ομιλείτε η δεύτερη γλώσσα.

Αποτελεσματικές τεχνικές είναι:
ο συνδυασμός των νέων λέξεων με κάποια συνώνυμη, γνωστή λέξη στη δεύτερη γλώσσα
η αξιοποίηση της εσωτερικής δομής των λέξεων, με παράλληλο στόχο την ενίσχυση της μορφολογικής ενημερότητας των μαθητών, π.χ. βιβλιοπωλείο = βιβλίο + πουλώ
η αξιοποίηση σημασιολογικών ταξινομιών, π.χ. έπιπλα και είδη επίπλων
η χρήση παιχνιδιών, όπως σκραμπλ, κρεμάλα, κρυπτόλεξα κ.ά.
η χρήση οπτικοκινητικών δραστηριοτήτων όπως η παντομίμα και ο χορός.

 

 

 

photo  https://pixabay.com/el/ 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Ένας τίτλος… Πειραιάς: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο της Ασούρα με το αυτομαστίγωμα. Αυτός ο τίτλος μου θύμισε ένα παλιότερο άρθρο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας !!

Ένας τίτλος… Πειραιάς: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο της Ασούρα με το αυτομαστίγωμα. Αυτός ο τίτλος μου θύμισε ένα παλιότερο άρθρο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας !!

Η Ασούρα στον Πειραιά αποτελεί ένα αρχαίο έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο, προσδίδοντας ένταση και...

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This