EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
πράσινα ταξί

Πράσινα Ταξί – Αντικατάσταση παλαιών ταξί με νέα ηλεκτρικά

6 Apr, 2023

Επιδότηση 40% και έως 17.500€ με διάφορες προσαυξήσεις ανάλογα τον δικαιούχο. Μπόνους 5.000€ με απόσυρση παλαιού ταξί.

Ημερομηνίες: 9/1/2023-31/12/2023

Δικαιούχοι:

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».

 Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.

 Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης:

– Δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (ΒEV) ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

– Δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.

– Υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

– Να είναι τεχνολογίας EURO5 και παλαιότερης και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη μετά την 1η.12.2021.

– Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα.

– Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους.

– Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και να λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.

– Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από πιστοποιημένο επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής της ενίσχυσης.

Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (*).
 2. Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους του προς απόσυρση οχήματος (*).
 • Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.
 1. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 1). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
 3. Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ, προσκομίζεται «Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (*) ή άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης. αναπηρίας1 (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
 • Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (*) (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
 • Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης (Mόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ)
 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα 2).
 2. Σε περίπτωση εταιρείας, σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.Μ.Η. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η. (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).
 3. Σε περίπτωση εταιρείας, Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η. (*).
 • Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης προσκομίζεται αντίγραφο των στοιχείων μητρώου όπως προκύπτουν από την Α.Α.Δ.Ε. ή Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η.
 • Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από gsis.gr (*).
 • Σε περίπτωση ιδιοκτήτη άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, ηλικίας έως 29 ετών, προσκομίζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (*) ή άλλο συναφές έγγραφο που να τεκμηριώνει την ηλικία2 (Μόνο για περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
 1. Σε περίπτωση εταιρείας, Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 7).
 • Σε περίπτωση εταιρείας, σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α ́139)). Ειδικά για την περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζεται αρχείο γνωστοποιήσεων του ν.3556/2007 (Α’ 91), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΑΞΙ

 download 1 download 5

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ»ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε οικιακό περιβάλλον:

 1. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο σημείο» επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση:

 1. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς η εν λόγω θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.
 • Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την θέση στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σημείο επαναφόρτισης.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, ότι το σημείο επαναφόρτισης η/ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr).

 

 

 

Φωτό wal_172619 / https://pixabay.com

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This