ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είπαν Οι Φίλοι

August 19, 2022

EnglishGreek
greek-news-and-Radio-FL-logo

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida
The Greek Newspaper and the Greek Radio of Florida

EnglishGreek

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

greek-news-and-Radio-FL-logo
EnglishGreek
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ,Νομό Σάμου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! 67 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 80% – Ιδιωτικές επενδύσεις στον Νομό Σάμου (νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών) / Υποβολές έως 13/12/2021

6 Oct, 2021

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Ν. Σάμου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στον Νομό Σάμου (νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών).

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων, με την προϋπόθεση να συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση σωσίβιων λέμβων, ατομικών ραδιοσημαντήρων εντοπισμού, ατομικών συσκευών επίπλευσης, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης, εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας, φωτισμού αναζήτησης καταστρώματος ή κινδύνου κλπ.

Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, η αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, η παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη κλπ.

Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων: υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού κλπ.

Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων: κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού.

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) από μη αλιείς, οι οποίες στοχεύουν σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών.

Επενδύσεις που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.

Επενδύσεις ίδρυσης επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων χώρων εστίασης, ενοικιαζόμενων δωματίων & μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επενδύσεις ίδρυσης & επέκτασης μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουν σχέση με την θάλασσα, θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης.

Επενδύσεις εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αλιεία και τη θάλασσα (παραγωγή αλιευτικών διχτυών, αλιευτικού εξοπλισμού, κατασκευή κιβωτίων, συσκευασίας /συντήρησης αλιευμάτων, είδη κατάδυσης, θαλάσσιων σπορ κλπ.)

Ίδρυση μικρών βιοτεχνιών κατασκευής ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, κατασκευή σουβενίρ με θαλάσσια θέματα.

Επενδύσεις εξυπηρέτησης σκαφών (επισκευές και συντήρηση σκαφών), υπηρεσίες επισκευές / κατασκευές αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι, τόσο ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών που μεγάλο μέρος αυτών επισκέπτονται την περιοχή με ιδιωτικά σκάφη.

Σε ποιους απευθύνεται

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Περίοδος υποβολής

από 27/9/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον ΕΦ. Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης στη σελ. 49 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.
Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.
Προϋπολογισμός
€ 912.000

 

photo epirussa.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Άλλα Άρθρα

Απόψεις

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Pin It on Pinterest

Share This